UPRAVLJANJE OTPADOM

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom

Nudimo kompletnu uslugu upravljanja otpadom u skladu sa Vašim potrebama, prema dinamici koja Vama odgovara, na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina.

Kroz saradnju sa klijentima delujemo na prevenciju nastanka otpada u proizvodnom procesu, kao i ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada i pomažemo u procesu selekcije i izdvajanja sekundarnih sirovina iz otpada.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo i uslugu preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada
Poverena usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada obuhvata:

  1. Upravljanje/preuzimanje opasnog otpada sa ADR transportom i krajnje zbrinjavanje
  2. Upravljanje/preuzimanje neopasnog otpada sa transportom i krajnje zbrinjavanje
  3. Izradu potrebne prateće dokumentacije o kretanju otpada kao i korespodenciju sa nadležnim ministarstvom.
  4. Posredovanje u pribavljanju analize pri ispitivanju opasnog otpada (karakterizaciji otpada).
  5. Obezbeđivanje potrebne ambalaže za sakupljanje opasnog otpada
  6. Podrška pri izveštavanju Agenciji za zaštitu životne sredine

Zakon o upravljanju otpadom sa svojim podzakonskim aktima reguliše oblast upravljanja otpadom. Prema Zakonu o upravljanju otpadom opasan otpad se klasifikuje prema poreklu, karakteristikama i sastavu koje ga čine opasnim. Vlasnik otpada, odnosno operater, dužan je da klasifikuje otpad na propisan način, u skladu sa ovim zakonom. Radi utvrđivanja sastava i opasnih karakteristika otpada vlasnik otpada, odnosno operater, dužan je da izvrši ispitivanje opasnog otpada, kao i otpada koji prema poreklu, sastavu i karakteristikama može biti opasan otpad.

Ispitivanje otpada vrše stručne organizacije i druga pravna lica koja su ovlašćena za uzorkovanje i karakterizaciju prema obimu ispitivanja za koja su akreditovana, u skladu sa zakonom.

Karakterizacija otpada vrši se samo za opasan otpad i za otpad koji prema poreklu, sastavu i karakteristikama može biti opasan otpad.
Svaki proizvođač otpada sa sobom nosi odgovornost u upravljanju otpadom koju obuhvataju i određene obaveze.
Proizvođač otpada dužan je da sačini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada;

Takođe dužan je da pribavi izveštaj o ispitivanju otpada i obnovi ga u slučaju promene tehnologije, promene porekla sirovine, drugih aktivnosti koje bi uticale na promenu karaktera otpada i čuva izveštaj najmanje pet godina ili da pribavi odgovarajuću potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanjem dozvole u skladu sa ovim zakonom.

Proizvođač otpada dužan je da obezbedi primenu načela hijerarhije upravljanja otpadom, da sakuplja otpad odvojeno u skladu sa potrebom budućeg tretmana kao i da skladišti otpad na način koji minimalno utiče na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Proizvođač otpada dužan je da preda otpad licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, ako nije u mogućnosti da organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, kao i da vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže i da odredi lice odgovorno za upravljanje otpadom i da omogući nadležnom inspektoru kontrolu nad lokacijama, objektima, postrojenjima i dokumentacijom.

Vlasnik otpada ili proizvođač je odgovoran za sve troškove upravljanja otpadom. Vlasništvo nad otpadom prestaje kada sledeći vlasnik preuzme otpad i primi Dokument o kretanju otpada, u skladu sa ovim zakonom. Troškove odlaganja snosi držalac (vlasnik) koji neposredno predaje otpad na rukovanje sakupljaču otpada ili postrojenju za upravljanje otpadom i/ili prethodni držalac (vlasnik) ili proizvođač proizvoda od kojeg potiče otpad.